Ravijärjekorda registreerimise kord

                                                                                              Kinnitatud : 21. 05. 2014                                                                                           Meelis Pauklin: juhatuse liige                                                                                                /digitaalselt allkirjastatud/

                           Piiri Eriarstiabi OÜ ravijärjekorra pidamise kord

 

(1)   Piiri Eriarstiabi OÜ peab ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis Raatuse Kliinikus ja Põltsamaa silmakabinetis programmis Perearst 2 ning Jõgeva silmakabinetis ja kirurgia kabinetis programmis Watson.

(2)    (2) Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötaja:
 1) tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas;
 2) telefoni või e-posti vahendusel tervishoiuteenuse osutaja registratuuris;
 

(3)    (3) Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud :

1)Raatuse Kliinikus

Raatuse tn 77  ning telefoni teel  nr. 7351374.  Registratuuris kohapeal ja telefoni teel saab registreeruda kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 8.00–16.00.

2) Põltsamaa silmakabinetis

Lossi tn 47 päevakeskuse ruumides  on registreerimine tagatud vastuvõtu aegadel kohapeal ning telefoni teel kabineti telefonil nr 7751453. Väljaspool Põltsamaa silmakabineti vastuvõtuaegasid saab registreeruda Raatuse Kliiniku registratuuri telefonil nr 7351374 igal tööpäeval 08.00-16.00. 

3) Jõgeva silmakabinetis ning kirurgia kabinetis

Piiri tn 4 ( endine polikliiniku maja ,praegune Jõgeva Vallamaja) on registreerimine tagatud igal tööpäeval kella 08.00-15.30 kohapeal ,telefoni teel nr 7766243.

Tervishoiuteenuse osutaja registreerib  esimesel pöördumisel silmaarstile saabunud ravijärjekorra taotlused kuni 3 kuu ja kirurgi vastuvõtule kuni 4 kuu  pikkuselt.

 (4) Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
 1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 2) planeeritav vastuvõtu aeg;
 3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
 4) patsiendi kontaktandmed;
 5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
 6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust 6 nädalat ;
 9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

 (5) Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

 (6) Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefoni või e-posti  teel, teatab tervishoiuteenuse osutaja  patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

  (7) Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile muudatustest  hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

1Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

1) kood 61 – lubatud ooteaja jooksul teenuse saajad

1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus ( haigekassa ja teenuse osutaja vaheline lepingu maht ei luba teenust osutada lubatud aja piires);

2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine ( arstide, personali vähesus ,puhkus, ruumide puudus, aparatuuri hõivatus jne);

3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;

Põhjused koodiga 62-64 märgitakse ainult üle ravijärjekorra maksimumpikkuse ootavate isikute kohta.